Höghastighetsjärnväg utmed E4:an genom Småland

05 February 2015

Tågresor till och från Ljungby

Sedan drygt 20 år har Ljungby kommun, tillsammans med många andra, arbetat för att en höghastighetsjärnväg ska byggas utmed E4:an från Stockholm till Danmark och vidare till kontinenten.

Kommunen har gjort detta eftersom man är övertygad om att den möjliggör snabba, effektiva förbindelser såväl till städer i närheten, storstäder och kontinenten som till storflygplatser för vidare resor ut i världen.

Alla tåg kommer inte att stanna i Ljungby, men järnvägen kommer att trafikeras både av regiontåg som stannar på alla stationer och tåg som endast stannar på någon station mellan Stockholm och Malmö.

Regiontågen kommer alltså att stanna och medföra goda pendlingsmöjligheter till och från Ljungby.

Höghastighetsjärnvägar kommer att byggas

Numera finns det en stor majoritet i riksdagen för att bygga höghastighetsjärnvägar i Sverige - stambanor för höghastighetståg. Götalandsbanan som kommer att gå från Stockholm via Jönköping till Göteborg, är den första delen i det svenska höghastighetsnätet. Planering pågår och byggstart förväntas 2017 för en första etapp som går mellan Linköping och Järna, en sträcka på 15 mil med 5 stationer.

Regeringen beslöt i somras att förhandla med kommuner och regioner för att hitta lämpligaste sträckning för en höghastighetsjärnväg mellan Jönköping och Malmö. Kommunerna förväntas delta i planering och finansiering. Exempelvis kommer stationer med parkeringar, byggnader, anslutande gator med mera att bekostas av berörda kommuner.

Möjliga sträckningar

Just nu förs en intensiv diskussion om sträckningen genom Småland. Det finns tre alternativ: en utmed E4:an, en annan utmed den gamla stambanan och en tredje från Jönköping via Växjö till Hässleholm.

Fördelar med sträckning utmed E4:an genom Småland

Det finns flera goda skäl för denna sträckning:

  • den ger största möjliga samhällsnytta
  • den utnyttjar tillväxtpotentialen i områden med stark näringslivstradition
  • den förstorar regioner - underlättar personalförsörjning
  • den stärker konkurrenskraften hos mindre och större företag
  • den ger indirekt effektivare godstransporter på den befintliga stambanan

Höghastighetsbanan genom Småland bör utformas så att sträckan blir så kort som möjligt, vilket begränsar investeringsbeloppen och ger korta restider - längre restider medför minskat resande och högre restidskostnader.

Genom att utformas som "ryggrad med revben" ger den bra anslutningar även mot orter vid sidan av den nya stambanan för höghastighetståg.

Engagemanget i Ljungby

Ljungby kommun är mycket engagerad i detta arbete och har för avsikt att delta i anläggandet av tågstation med tillhörande infrastruktur i Ljungby.

Ljungby Business Arena tar nu initiativ till att samla näringslivet i Ljungby och i kommunerna utefter E4:an genom Småland, till stöd för denna sträckning.

Ett exempel på detta är den skrivelse till regeringens förhandlingspersoner som företagen i LSG-gruppen har undertecknat, där företagen motiverar sina ställningstaganden för en sträckning utmed E4:an genom Småland.

Det är viktigt att även andra företag, organisationer och enskilda tar ställning för denna sträckning och blir ambassadörer för den i olika sammanhang.

Några intressanta länkar

LSG-företagens skrivelse (länka till LBA)

http://www.europakorridoren.se/sv/

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Sodermanland/Ostlanken/

http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Sveriges-jarnvagsnat/Gotalandsbanan/