• Foto : Matilda Larsson

  • Foto : Matilda Larsson

  • 2
  • 1

Som medlem i LBA kan du påverka direkt

Ju fler vi blir desto starkare stämma. Detta är en av grund-bultarna i LBA och det kommer du att märka direkt på våra medlemsmöten. Men det kanske viktigaste i detta initiativ är att det nu växer fram en arena där människor från olika branscher, bakgrund och erfarenheter kan mötas kring frågan om Ljungbys framtid.

Medlemsmöten - Business for Pleasure

Medlemsmöten i Ljungby Business Arena genomförs regelbundet över året. Syftet med mötena är att skapa nya kontakter och bygga nätverk som kan leda fram till nya affärer, men lika mycket till nya idéer och initiativ för Ljungbys tillväxt och framtid.

Affärer och gemensamma tillväxtsatsningar bygger på förtroende och samhörighet mellan människor, men också på att tillfälle ges för idéer, tankeutbyte och beslut.

Vad anser du?

LBA är en ekonomisk förening. Varje år hålls ett årsmöte, där styrelse väljs med mandat att driva verksamheten enligt en fastlagd plan. En medlem, en röst.

Men idén med LBA är att medlemmarna ska vara delaktiga på ett mer aktivt sätt, eftersom föreningen måste vara beredd att kunna agera flexibelt i en snabbt föränderlig värld. Den löpande förankringen bland medlemmarna är därför oerhört viktig.

Medlemsenkäter

Redan vid LBAs första medlemsmöte den 26 april 2012 uttalade medlemmarna sig vilja besvara korta webbenkäter från styrelsen ett antal gånger per år. För LBA är det viktigt att medlemmarna är aktiva som bollplank och åsiktsresurs. Det är ju vi tillsammans som kan lyfta viktiga frågor för Ljungbys utveckling, hitta nya infallsvinklar på olika problem, besluta att gemensamt agera för någon särskild fråga eller insats.

Hellre fler medlemmar än höga insatser

Från början bestämdes att ha en låg ekonomisk inträdesbarriär i Ljungby Business Arena. Många medlemmar ger både ekonomisk styrka och kraft att påverka. Styrelsen har i sitt strategiska arbete satt målet till 400 medlemmar under 2013.

Det finns säkert de som tycker detta låter vansinnigt, men ingenting är omöjligt och alla vet att höga mål ger höga resultat. En förutsättning är att den ekonomiska insatsen inte är för hög.

Medlemskap

Företag, föreningar, privatpersoner kan vara medlemmar i LBA. Insatsen per år baseras på hur många anställda företaget har.

Medlemsavgiften är alltid 100:-, resterande belopp faktureras som serviceavgift.

Serviceavgift 

Privatperson 900:-
(inkl. moms)
Föreningar Kontakta Birgitta Kristoffersson
 Info@ljungbybusinessarena.se
Företag
Antal anställda exkl. moms
1 900:-
2-4 2 500:-
5-9 4 900:-
10-24 7 500:-
25-49 10 000:-
>50 15 000:-

Senast uppdaterad: 9/22/2018